Görme Engelliler

NASIL BELGESİ ALINIR?

Kalfalık belgesi nereden alınabilir?
3308 sayılı yasanın kapsama almış olduğu mesleklerde gerekli şartları taşıyanlara Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir.

Kalfalık sınavına girebilecekler.

   • İlköğretim ya da Lise mezunu, bir işyerinde çalışıp mesleklerinde teorik ve pratik eğitim sürelerini başarıyla tamamlayanlar
    (Eğitim süreleri 1,5 – 3 Yıl )
   • Mesleki Müdürlükçe ilan edilen mesleki af dönemlerinde
    Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte bir işyerinde çalıştığını belgelendirenlerden 18 yaşını doldurmuş olanlar, 16 yaşını doldurmuş olanlar intibak eğitimine katıldıktan sonra doğrudan kalfalık sınavına girebilirler.
   • M.T. Eğ. Yön. 242 Madde. 1. paragraf
    Meslekleri ile ilgili
   • Meslek Liseleri ara sınıflarından ayrılanların durumu değerlendirilme sonucu belirlenerek.
   • Yurt dışında meslek eğitimi alınmış olup, belgelendirme işlemine geçememiş olanların durumu değerlendirme sonucu belirlenerek
   • Mesleği ile ilgili yönetmeliklerce kabul edilebilir. Kurs belgeleri değerlendirilerek
   • Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitimi yarım kalmış ve belirtilen şartları (Pratik çalışmalar)tamamlayanlar.
    Not: Yukarıda bahis konusu olan konular denklik işlemlerinde açıklanacaktır. Sonuç: Kalfalık sınavına, çıraklık Eğitimini tamamlamış kanunun denklik veya geçici madde hükümleri doğrultusunda bu sınavlara katılmaya hak kazanmış olanlar girebilir.

Kalfalık sınav başvurularında

   • Kalfalık sınavına girebileceklerin durumları ile ilgili bilgilerinin belgeleri (Belgeler: Geçmiş hizmet belgelendirme evrakları
    (Bonservis ) sertifika-diploma-durum yazıları vb.)
   • Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve örneği ( T.C. kimlik no)Öğrenim belgesinin aslı ve örneği ( En az İlkokul/ İlköğretim)
   • Üç adet vesikalık fotğraf
   • Sağlığı ve Fiziki durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir, doktor raporu
   • Haberleşme gereği, posta pulu ( M.T.E. Yön.Mad.38)

Kalfalık sınav uygulamaları

  • Kalfalık sınavları her sene şubat- Haziran ve Eylül dönemlerinde yapılır.
  • Kalfalık sınavları –Yazılı – Mesleki dersler – Genel bilgi dersleri
   Pratik uygulama
  • Kalfalık sınavları, Milli Eğitim Bakanlığından 2 Esnaf ve Sanatkarlar birliklerinden 2, Sanayi ve Ticaret odalarından 1 temsilciden oluşan komisyonlar tarafından yapılır.
  • 0-Geçersiz 1 –Zayıf 2 – Geçer 3 – Orta 4 – İyi 5 – Pekiyi notları ile değerlendirilir. Sınavlara katılım esas olup Türkçe ve meslek dersleri sınavlarından en az “Geçer” not alması, mesleki uygulama sınavından “ Orta” alması, tüm derslerden sınava girmiş olması koşulu ve aritmetik ortalamasının en az “2.00” olması koşuluyla başarılı sayılır.
  • Sınavlarda başarısız olanlar sadece başarısız oldukları derslerden sınavlara katılırlar.
  • Sınava giren kalfa adayının 12 dönem sınav hakkı vardır. (Yönetmelikle belirlenen özürleri olan adaylar ilgili dönem ya da dönemlerdeki sınav haklarını kullanmamış sayılır.)
  • Sınavlarda başarılı olan adaylara kalfalık belgeleri düzenlenir